Ad majorem Dei gloriam!

In­sty­tut Chrys­tus­a Kró­la Naj­wyż­sze­go Ka­pła­na jest sto­wa­rzy­sze­niem ży­cia apos­tol­skie­go w for­mie ka­no­nic­kiej na pra­wie pa­pies­kim, któ­re­go ce­lem jest chwa­ła Bo­ża i uświę­ce­nie ka­pła­nów pos­łu­gu­ją­cych w Ko­ście­le oraz dusz ludz­kich po­przez for­ma­cję in­te­le­ktu­al­ną i du­cho­wą. Je­go szcze­gól­nym cha­ry­zma­tem mi­syj­nym jest sze­rze­nie i obro­na Kró­le­stwa Pa­na Na­sze­go Je­zu­sa Chrys­tu­sa we wszys­tkich aspe­ktach ludz­kie­go ży­cia. Poś­wię­cony Chrys­tu­so­wi Kró­lowi, In­sty­tut czci ja­ko swo­ją głów­ną Pa­tron­kę Nie­po­ka­la­nie Po­czę­tą Naj­świę­tszą Ma­ry­ję Pan­nę oraz ucie­ka się orę­dow­nic­twa swo­ich pa­tro­nów dru­go­rzę­dnych: św. Fran­cisz­ka Sa­le­ze­go, św. To­ma­sza z Akwi­nu oraz św. Be­ne­dyk­ta z Nur­sji.

Liturgia to Tradycja w jej najpełniejszym i najbardziej uroczystym wyrazie.

O. Prosper Guéranger OSB

Historia Instytutu

1979 — 1988

Założyciele

Po otrzy­ma­niu for­ma­cji ka­pła­ńskiej w se­mi­na­rium we włos­kiej Ge­nui pod opie­ką Je­go Emi­nen­cji Księ­dza Giu­sep­pe Kar­dy­na­ła Si­ri, dwaj mło­dzi kle­ry­cy, ks. Gill­es Wach oraz ks. Phi­lip­pe Mora, zos­ta­li wy­świę­ce­ni na ka­pła­nów 24 czerw­ca 1979 r. przez pa­pie­ża, św. Ja­na Pa­wła II w Ba­zy­li­ce św. Pio­tra na Wa­ty­ka­nie. Ja­ko mło­dzi ka­pła­ni nie mie­li oni za­mia­ru za­kła­dać no­we­go zgro­ma­dze­nia. W la­tach 80-tych, gdy pra­co­wali w Ku­rii Rzym­skiej, wie­lu mło­dych lu­dzi kon­tak­to­wa­ło się z ni­mi w po­szu­ki­wa­niu tra­dy­cyj­nej i rzym­skiej for­ma­cji do ka­płań­stwa. Li­czni kar­dy­na­ło­wie za­su­ge­ro­wa­li im za­ło­że­nie no­wej wspól­no­ty i tak, idea In­sty­tu­tu na­ro­dzi­ła się jesz­cze przed ro­kiem 1988. Zde­cy­do­wa­li się więc ze­brać te mło­de po­wo­ła­nia i za­pew­nić im for­ma­cję.

1990

Z Afryki do Włoch

Dzię­ki Bo­żej Opatrz­no­ści to odwa­żne przed­się­wzię­cie mo­gło na­ro­dzić się i uzys­kać za­twier­dze­nie ka­no­nicz­ne. Sta­ło się to w oto­cze­niu Je­go Eks­ce­len­cji Księ­dza Bis­ku­pa Cy­ria­ka Obam­by, bis­ku­pa die­cez­ji Moui­la w Ga­bo­nie – przy­jął on ro­dzą­cy się In­sty­tut w swo­jej die­ce­zji i po­wie­rzył mu licz­ne po­słu­gi, na cze­le z ks. prał. Wa­chiem ja­ko swo­im Wi­ka­riu­szem Ge­ne­ral­nym. Wkrót­ce po­tem, dzię­ki po­mocy Je­go Emi­nen­cji Księ­dza Au­gus­ty­na Kar­dyn­ała Ma­ye­ra OSB, z Kurii Rzym­skiej, oraz przy­ję­ciu przez Je­go Emi­nen­cję Księ­dza Sil­vio Kar­dyna­ła Pio­va­nell'ego w Archi­die­cez­ji flo­ren­ckiej, nasi za­ło­ży­ciele mógli zna­leźć od­po­wied­nią sie­dzi­bę dla se­mi­na­rium i do­mu ge­ne­ral­ne­go dla swo­jej wzras­ta­ją­cej wspól­noty: Gri­ci­gli­ano.

1990 — 2016

Opatrznościowy rozwój

Od 1 wrześ­nia 1990 roku, dnia ofi­cjal­ne­go za­ło­że­nia Insty­tu­tu, re­gu­lar­nie roz­ra­sta się on na ca­łym świ­ecie. W pierw­szej ko­lej­noś­ci we Wło­szech i Fran­cji, a nas­tęp­nie w Hisz­pa­nii, Bel­gii, Szwaj­ca­rii, Aus­trii, Niem­czech, Sta­nach Zjed­no­czo­nych, Ir­lan­dii, An­glii i wie­lu in­nych kra­jach. Stąd, co­raz wię­cej mło­dych lu­dzi do­łą­cza­ło do Insty­tu­tu, aby otrzy­mać for­ma­cję ka­płań­ską zgo­dną z wo­lą Koś­cio­ła. Z ko­lei, De­kre­tem Sæcu­lo­rum Rex z 7 paź­dzier­ni­ka 2008 ro­ku Insty­tut Chrys­tu­sa Kró­la Naj­wyż­sze­go Ka­pł­ana zo­stał ofi­cjal­nie ery­go­wa­ny ja­ko sto­wa­rzy­sze­nie ży­cia apo­stol­skie­go w for­mie ka­no­nic­kiej na pra­wie pa­pies­kim. W świę­to na­sze­go pa­tr­ona, św. Fran­cisz­ka Sa­le­ze­go, 29 stycz­nia 2016 ro­ku, Sto­li­ca Apo­stol­ska osta­tecz­nie za­twier­dzi­ła Kon­sty­tuc­je na­sze­go Insty­tu­tu.

księży kanoników
sióstr
oblatów
seminarzystów
krajów